Majitelia

Asistenčné podmienky


Vitajte v MGA,

súbor služieb MG Assistance (ďalej „MGA“), bol vyvinutý pre zlepšenie vášho zážitku s vozidlom MG a ponúkol vám kľud pri jazde vaším automobilom. Tento súbor služieb sme pripravili preto, aby sme vám a vašim spolucestujúcim* v prípade akéhokoľvek problému v tuzemsku alebo v zahraničí poskytli najväčšiu možnú ochranu. Prajeme si, aby ste nikdy nemuseli naše služby využiť. Aj napriek tomu vás prosíme, prečítajte si tieto pokyny. Dozviete sa, ako sa zachovať v prípade, že budete potrebovať naše asistenčné služby.

24 hodín denne, 7 dní v týždni vám MGA ponúka služby, ktoré sú:

 • Rýchle a účinné.
 • Vyvinuté na pokrytie všetkých možností.
 • Dôsledné a dostupné v celej Európe (viď - územná platnosť).

  

ASISTENČNÚ SLUŽBU MGA MÔŽETE VYUŽIŤ V PRÍPADE:

 • Mechanického alebo elektrického poškodenia vrátane vybitej batérie 12 V a batérie pohonu.
 • Dopravnej nehody
 • Problémov:
  • Problému s palivom (nedostatok paliva, zámena paliva, nekvalitné palivo)
  • Problému s kľúčmi (stratené kľúče, zabuchnuté kľúče, zničené kľúče)
  • Problému s pneumatikami (defekt, vandalizmus, netesnosti alebo iné poškodenie)
 • Pokusu o krádež alebo vandalizmus, ak je následkom toho vozidlo nepojazdné
 • Krádeže vozidla
 • Požiaru vozidla
 • Živelnej pohromy (mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky, alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo na majetok).

 

AKO POSTUPOVAŤ, KEĎ POTREBUJETE VYUŽIŤ ASISTENČNÉ SLUŽBY MGA?

V prípade, že sa stane Vaše vozidlo nepojazdným, spojte sa telefonicky s asistenčnou centrálou Allianz Assistance, ktorá je Vám k dispozícii nepretržite 24 hodín denne po celý rok.

Ak voláte zo Slovenskej republiky alebo zo zahraničia, volajte číslo:

+421 232 195 452

Pripravte si pre operátora nasledujúce informácie:

 • VIN vozidla (identifikačné číslo karosérie vozidla nájdete v technickom preukazu, v servisnej knižke alebo vyrazené priamo na voze)
 • Vaše meno a priezvisko
 • Telefónne číslo, z ktorého voláte, aby sme Vás mohli spätne kontaktovať
 • Čo sa Vám stalo
 • Kde sa presne nachádzate

Ďalej sa už riaďte podľa pokynov operátora.

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY TECHNICKEJ ASISTENCIE MGA

Ak budete potrebovať asistenčné služby, MGA vám poskytne:

Základná asistencia je poskytovaná pri všetkých udalostiach kde je nárok na asistenciu:

 • Základnú asistenciu v mieste bydliska i na cestách pre prípady mechanického alebo elektrického poškodenia vrátane vybitej batérie 12 V a batérie pohonu, problémov s palivom, kľúčmi alebo pneumatikami.
 • Odťah. Pokiaľ nemožno problém vyriešiť na mieste, zaistíme odťah k najbližšiemu autorizovanému opravcovi v sieti MG alebo na miesto uvedené vodičom, v rámci autorizovanej siete opravcov MG Motors do 80 km – vrátane úschovy vozidla na potrebnú dobu (1. pracovný deň bude vozidlo doručené do servisu).
 • Uloženie alebo zaparkovanie vozidla. Ak k poruche dôjde mimo bežné servisné hodiny a vozidlo musí byť odtiahnuté k partnerovi v sieti MG, zaistíme umiestnenie vozidla na stráženom parkovisku. V najbližší pracovný deň bude vaše vozidlo odtiahnuté k partnerovi v sieti MG Motors.
 • Odovzdanie naliehavých odkazov. V prípade nutnosti zaistíme odovzdanie dôležitých odkazov vašej rodine, priateľom alebo kolegom v zamestnaní.
 • Informačný servis. Na základe vašej žiadosti vám poskytneme základné technické rady týkajúce sa vášho vozidla a/alebo siete partnerov MG Motors na území Európy.
 • Právna a zdravotná pomoc. Na základe vašej požiadavky vám v prípade núdze poskytneme kontaktné informácie na právnych a zdravotných odborníkov.

 

Ak je vaše vozidlo v dôsledku mechanickej alebo elektrickej poruchy nepojazdné a nemôže byť opravené v ten istý deň, ponúkneme vám a vašim spolucestujúcim jednu z nasledujúcich možností:

 • Dopravu taxislužbou do miesta vášho bydliska, a to v prípade, že sa nejedná o cestu dlhšiu než 50 km.
 • Náhradné vozidlo na dobu, po ktorú bude vaše vozidlo nepojazdné, avšak najdlhšie na 2 pracovné dni. Pokiaľ sa nachádzate vo vzdialenosti väčšej než 50 km od vášho bydliska, poskytneme vám vozidlo na dobu nutnú pre poskytnutie opravy, najdlhšie však na 7 pracovných dní. V prípade zapožičania vozidla musíte splniť podmienky vybranej autopožičovne (dodatočné poistenie, kauciu na vozidlo, náklady na palivo a ďalšie poplatky, ktoré nehradíme my).
 • Cestovný lístok na vlak prvou triedou alebo letenku ekonomickou triedou (pokiaľ doba jazdy vlakom presiahne 6 hodín) v prípade, že ste viac než 50 km od miesta bydliska. (uhradíme reálne náklady)
 • Ubytovanie v hoteli, na dobu maximálne 4 nocí, pokiaľ ste viac než 50 km od miesta bydliska. Zaistenie ubytovania závisí na lokálnych podmienkach a miestnej dostupnosti. (uhradíme reálne náklady)
 • Zaistenie a doručenie náhradných dielov. Pokiaľ dôjde v zahraničí k poruche vášho vozidla a potrebné náhradné diely nie sú v danej oblasti dostupné, zaistíme v spolupráci s partnermi siete Mitsubishi dodanie náhradných dielov z inej krajiny (MGA hradí len náklady na doručenie).

 

Keď je vaše vozidlo pripravené na vyzdvihnutie, môžete si ho u partnera vyzdvihnúť osobne alebo ho nechať dopraviť naspäť

 • Vyzdvihnutie vozidla. Pokiaľ sa rozhodnete pre osobné prevzatie vozidla, zaistíme vám dopravu taxislužbou z miesta bydliska k partnerovi, a to do vzdialenosti 50 km. V ostatných prípadoch vám zaistíme cestovný lístok na vlak prvou triedou alebo letenku ekonomickou triedou (pokiaľ doba jazdy vlakom presiahne 6 hodín).
 • Doručenie vozidla. Vaše vozidlo môže byť repatriované späť prostredníctvom odťahovej služby alebo náhradným vodičom. Pokiaľ využijete možnosti dopravy vášho vozidla náhradným vodičom, musíte k tomu poskytnúť súhlas a uhradiť všetky náklady na benzín, diaľničné a iné poplatky.

Poznámka: doprava nepojazdného vozidla cez hranice. Pokiaľ je vaše vozidlo v zahraničí nepojazdné a predpokladaná doba opravy presahuje 5 pracovných dní, môže sa MGA rozhodnúť pre okamžitú prepravu vozidla odťahovou službou k partnerovi siete MG Motors SK alebo do autorizovaného servisu MG vo vašej krajine, najbližšie k miestu vášho bydliska.

 

Ak je vaše vozidlo po dopravnej nehode, poškodené živelnou pohromou, požiarom, pokusom o krádež a/alebo vandalizmom alebo pokiaľ došlo ku strate či zničeniu kľúčov, vybitiu batérie, defekte na pneumatike a vozidlo je nepojazdné, alebo ak bolo ukradnuté, poskytneme vám:

 • Dopravu taxislužbou do miesta vášho bydliska, a to v prípade, že sa nejedná o cestu dlhšiu než 50 km.
 • Náhradné vozidlo na dobu, po ktorú bude vaše vozidlo nepojazdné, avšak najdlhšie na 2 pracovné dni. Pokiaľ sa nachádzate vo vzdialenosti väčšej než 50 km od vášho bydliska, poskytneme vám vozidlo na dobu nutnú pre poskytnutie opravy, najdlhšie však na 7 pracovných dní. V prípade zapožičania vozidla musíte splniť podmienky vybranej autopožičovne (dodatočné poistenie, kauciu na vozidlo, náklady na palivo a ďalšie poplatky, ktoré nehradíme my).
 • Cestovný lístok na vlak prvou triedou alebo letenku ekonomickou triedou (pokiaľ doba jazdy vlakom presiahne 6 hodín) v prípade, že ste viac než 50 km od miesta bydliska.
 • Právne poplatky. V prípade dopravnej nehody vám môžeme poskytnúť zálohu na kauciu do maximálnej výšky 2.500 EUR, ak zaistíte finančnú záruku a depozit. Akákoľvek takto poskytnutá záloha je splatná do 3 mesiacov od doručenia faktúry.

Ubytovanie, doručenie vozidla, vyzdvihnutie opraveného vozidla: uvedené služby iba zaistíme, náklady za tieto služby si hradí klient.

 

MGA neposkytuje asistenciu a nehradí:

 • Náklady zaplatené bez predchádzajúceho súhlasu MGA, s výnimkou prípadov opravy nepojazdného vozidla na mieste nehody, či jeho odtiahnutie do autoopravovne, ak preukážete, že ste sa nemohol/a z objektívnych dôvodov spojiť s asistenčnou centrálou;
 • Náklady, ktoré sa nevzťahujú k nehode, poruche, alebo chybe vodiča;
 • Náklady vyplývajúce zo škody, ktorá vznikla v dôsledku občianskej či medzinárodnej vojny, povstania, národného hnutia, teroristického aktu, sabotáže, atentátu, či živelné udalosti;
 • Náklady vyplývajúce zo škody, ktorá vznikla v dôsledku účinkov rádioaktivity;
 • Náklady vyplývajúce zo škody, ktorá vznikla v dôsledku požitia alkoholu, drog či omamných látok;
 • Náklady vyplývajúce zo škody, ktorá vznikla v dôsledku nehody, ktorú ste sám/sama úmyselne spôsobil/a, či v dôsledku pokusu o samovraždu;
 • Náklady vyplývajúce zo škody, ktorá vznikla v dôsledku Vašej účasti na pretekoch, prehliadkach a súťažiach a náklady vyplývajúce zo škody, ktorá vznikla v dôsledku štrajku, či Vašej účasti na trestnej činnosti;
 • Náklady za dopravné pokuty a priestupky prislúchajúci poistenému, či vodičovi poisteného vozidla
 • Náklady na škody, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, zanedbaním predpísaných servisných prehliadok a údržby zo strany majiteľa vozidla. Ak sa preukáže, že nepojazdnosť bola zapríčinená jedným z vyššie uvedených dôvodov, je asistenčná centrála oprávnená obmedziť ďalšie čerpanie asistenčných služieb a nárokovať spätné uhradenie všetkých vzniknutých nákladov.
 • Náklady na škody, ktoré už boli predmetom poskytnutia asistenčnej služby a / alebo pri ktorých ste bol/a MGA vyzvaný/á na odstránenie príčiny škody.
 

Podmienky MGA

 • Doba platnosti. MGA je k dispozícii majiteľom vozidiel značky MG do nasledujúcej servisnej prehliadky, no nie dlhšie ako po dobu 12 mesiacov.
 • Osoby*, na ktoré s asistenčné služby vzťahujú. Majiteľ (vodič) vozidla a všetci spolujazdci cestujúci vo vozidle v dobe vzniku udalosti vyžadujúcej asistenčný zásah. Počet osôb, na ktoré sa služby vzťahujú, je obmedzený počtom pasažierov povolených v technickom preukaze vozidla.
 • Vozidlá zahrnuté do MGA. Všetky osobné a ľahké úžitkové vozidlá továrenskej značky MG do hmotnosti 3,5 tony, s výnimkou vozidiel taxislužby. Obytné a nákladné prívesy sú takisto zahrnuté (len odťah), avšak len pokiaľ sú ťahané vozidlom s nárokom na MGA.
 • Územná platnosť. Andorra, Albánie, Belgicko, Bosna-Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francie, Chorvátsko, Írsko, Taliansko, Cyprus, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Maďarsko, Macedónie, Monako, Nemecko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko Republika San Marino, Rumunsko, Rusko(a), Grécko, Srbsko & Černá Hora (bývalá Juhoslávie), Slovensko, Slovinsko, Španielsko(b), Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, Ukrajina, Veľká Británie(c), Vatikán.
  • Plnenie v Rusku je limitované iba pre región Petrohrad a Moskva: v okruhu do 50 km od vonkajších hraníc oboch miest.
  • Pokrytie vo Španielsku zahrnuje tiež Baleárske a Kanárske ostrovy
  • Pokrytie Veľké Británie zahrnuje tiež Gibraltár a všetky britské ostrovy v oblasti európskych morí.